اداره امور رفاهی

 

مهمترین و اثربخش ترین سرمایه هر سازمانی، منابع انسانی آن سازمان می باشد
و رسیدن به تعالی سازمانی و رشد و توسعه پایدار میسر نمی گردد مگر در سایه وجود منابع انسانی کارآمد
و توانمند، لذا توجه به امور رفاهی و نیازهای مادی و معنوی ایشان در اولویت برنامه های
معاونت محترم اداری مالی دانشگاه می باشد، امید است با یاری پروردگار بخش کوچکی از زحمات پرسنل فرهیخته دانشگاه جبران شود.

* نیاز سنجی، برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری امور رفاهی و پیش بینی نیازهای آتی

* انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان و عمر و حوادث پرسنل و نظارت بر قرارداد

* انجام امور مربوط به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان و عمر و حوادث پرسنل و پیگیری خسارات

* انجام امور مربوط به واگذاری موقت منازل مسکونی دانشگاه به اعضائ هیات علمی و اعضائ غیر هیات علمی

* انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهای رفاهی با سازمانها، شرکت ها، فروشگاه ها و مراکز تفریحی

* انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهای رفاهی با سایر دانشگاه ها جهت استفاده از ظرفیت های تفریحی و اقامتی آنها

* انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه و بیمه مسئولیت مدنی و نظارت بر قرارداد

* پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت

* پرداخت هزینه فوت همکاران (عادی-حادثه) به بازماندگان (از قرارداد بیمه عمر و حوادث)

* پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازصندوق های اسکان و کارکنان به اعضاء هیأت علمی و اعضا غیرهیات علمی

* صدور معرفی نامه برای همکاران به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، استفاده از مهمانسراهای سایر دانشگاه ها، خرید اقساطی از فروشگاه ها و مراکز طرف قرارداد