14 اردیبهشت 2024 سایت رفاهی

عدم ارسال فیزیک مدارک درمانی بیمه تکمیلی
۲۵ بهمن ۱۴۰۲

همکاران محترم، امور بیمه فیزیک مدارک درمانی برای بیمه تکمیلی را از شنبه 28 بهمن دریافت نخواهد کرد و باید ...