28 اردیبهشت 2024 سایت رفاهی

اسكان مجتمع هشت بهشت دانشگاه صنعتي اصفهان در ايام نوروز
۹ اسفند ۱۴۰۲

مجتمع هشت بهشت واقع در پرديس دانشگاه صنعتي اصفهان از تاريخ1402/12/25 لغايت1403/1/17 پذيراي ميهمانان ارجمند نوروزي خواهد بود. برای اطلاعات ...